Internet gezgininiz JavaScript gibi kullanici tabanli scriptleri desteklemiyor ve/veya bu özelligi devredisi birakilmis. Sitemizi kullanabilmek için ayarlarinizi kontrol ediniz. Internet gezgininizi sitemizle uyumlu hale getirmek için Google Yardim sitesini kullanabilirsiniz.
 
KULLANICI GIRISI
E-posta:
Sifre:
 
 
SON KEHANET HABERLERI
Haber (21.03.2010)
Oyun iin yeni sistemin entegrasyonu ba?lam??t?r.
Güncellestirme (19.04.2009)
Oyunun 2. srm tamamlanana kadar ERA kay?tlar? durdurulmu?tur.
Haber (26.03.2009)
Oyunun 2. srmn denemek zere kullan?c?lar seilecektir ba?vurular?n?z? ltfen forumdan "Genel Konular" kategorisi alt?ndaki "V2 Denemeleri" adl? ba?l??a yap?n?z.
Haber (13.03.2009)
Uzun zamand?r geli?tirme yokmu? gibi grnmesinin sebebi oyunun 2. srm iin al??malara yo?unla?mam?zd?r, ilerleyen gnlerde bu konuda ayr?nt?l? bilgi sizlere iletilecektir.
Güncellestirme (25.08.2008)
Ordu yaratma ve haritada ordu kontrol k?s?mlar? oyuncular?m?z?n kullan?m?na a?lm??t?r.
Güncellestirme (12.06.2008)
K??la blm, asker yaratma ve retimi tm oyuncular?m?z?n kullan?m?na a?lm??t?r.
Güncellestirme (06.05.2008)
Arkhinien, Alcair Claros, Ichth Claros, Shoni Claros, Henod Claros, Lorga Claros, Grunsa binalar? yap?ma a?lm??t?r. ?ehir haritas?ndaki bina resimleri ve bina yap?m sayfas? de?i?tirilmi?tir.
Güncellestirme (05.05.2008)
Genel market blm a?lm??t?r.
Güncellestirme (28.04.2008)
Tm limitlerde de?i?iklikler yap?lm??t?r, ayr?nt?lara forumlardan ula?abilirsiniz.
Güncellestirme (06.04.2008)
Oyundaki tm ?rklar?n ekstra zellikleri aktif hale getirilmi?tir.
Güncellestirme (30.03.2008)
Oyun ii karakter sisteme eklenmi?tir. Kabiliyet ykseltme sistemi "Karakter" sayfas?yla birlikte sisteme eklenmi?tir. Periyodik mierel ve ya?am art??? sisteme eklenmi?tir. "Oyuncu Listesi","S?ralamalar" ve "Ana Sayfa" dzenlenmi?tir.
Güncellestirme (12.03.2008)
Ayaklanma riskinin oyuna etkilerinin ilk aya?? sisteme eklenmi?tir. Nopedna ?rk?na ait giderlerin azalt?lmas? sisteme eklenmi?tir.
Güncellestirme (23.02.2008)
?ehir haritas? yenilenmi? ve seviyesi ykseltilen binalar?n bilgileri haritaya eklenmi?tir.
Haber (09.01.2008)
Oyun ii gn sresi 30 dakikadan 15 dakikaya d?rlm?tr.
Güncellestirme (05.01.2008)
Oyunun "?statistikler" sayfas? tekrar aktif hale gelmi?tir.
Güncellestirme (03.01.2008)
Oyun iindeki aktif blmler net de?ere eklenmi? ve s?ralamalar de?i?tirilmi?tir.
Haber (21.12.2007)
Sunucumuzun Trkiye'ye ta??nmas? tamamlanm??t?r. Bir sre sunucuya gre ayarlar?n yap?lmas? srecektir ama ta??nma tarihinden itibaren Trkiye iinden ba?lanan kullan?c?lar?m?z farkedilebilir h?z ve performans art???n? greceklerdir. ?yi oyunlar.
Haber (03.11.2007)
Oyun ierisinde bulunan Grevler blm tamamlanm??t?r. K?sa bir sre test edildikten sonra kullan?c?lara a?lacakt?r. Konu hakk?ndaki geli?meler ve a?klamalar oyun ierisinde sizlere duyurulacakt?r.
Güncellestirme (07.10.2007)
Ozanl?k sistemi oyuna dahil edilmi? ve ozan madalyas? sisteme eklenmi?tir.
Güncellestirme (05.10.2007)
C&E resimleri gncellenmi? ve %100 Son Kehanet'e ait hale getirilmi?tir. C&E ara?t?rma blm iin Sayfa Bilgisi haz?rlanm??t?r.
Güncellestirme (01.09.2007)
Cephane & Erzak ara?t?rmalar? iin teknoloji ara?t?rmalar? sisteme eklenmi?tir.
Güncellestirme (31.08.2007)
Cephane & Erzak yaratma modl oyuna eklenmi?tir.
Güncellestirme (26.08.2007)
Forum blmne arama modl eklenmi?tir.
Güncellestirme (23.08.2007)
Yeni forum sistemimiz oyuna eklenmi?tir.
Güncellestirme (20.07.2007)
Cephane & Erzak blm aktif hale gelmi?tir. Her sayfa iin zel olarak tasarlanan "Sayfa Bilgisi" blm de Cephane & Erzak blmyle beraber denenmeye ba?lanm??t?r.
Güncellestirme (02.07.2007)
Ara?t?rmalara tar?mc?l?k ve madencilik eklenmi? ve mevcut binalar?n geli?tirilmesiyle bu ara?t?rmalar ili?kilendirilmi?tir.
Güncellestirme (28.06.2007)
Genel ara?t?rma ?eleri 999. seviyeye kadar ara?t?r?labilir hale getirilmi?tir.
Haber (11.06.2007)
ERA VII Uriel ba?lam??t?r, varolan eksiklikler ilerleyen haftalarda tamamlanarak %100 al???r hale gelecektir. Bu ERA tahmini olarak 4 ay aktif kald?ktan sonra bitirilecektir. Ltfen d?nce ve ?ikayetlerinizi bizimle payla??n. ?yi oyunlar.
Güncellestirme (04.06.2007)
Yeni harita sistemi aktif olarak tm kullan?c?lar?m?z?n kullan?m?na a?lm??t?r. Sistem henz %100 al???r ve sa?l?kl? de?ildir ?kabilecek hatalar?n Son Kehanet ynetimine bildirilmesi rica olunur.
Haber (29.05.2007)
Uzun zamand?r gncelleme yap?lm?yormu? gibi grnse de arka planda olduka fazla al??ma yap?lmaktad?r. Sistemi btn olarak etkileyece?i iin bu al??malar? para para aktif hale getirmemiz mmkn olmad?, baz? bilgilere "Bilgiler" k?sm?ndan ula?man?z mmkn. Yap?lan bu al??malardan baz?lar?n? ERA sonlanmadan tm kullan?c?lar?m?zla payla?abilece?imizi umidediyoruz. Sabr?n?z ve ilginiz iin te?ekkrler, iyi oyunlar.
Güncellestirme (25.03.2007)
Tm tu? ve ba?l?k grafikleri de?i?tirilmi?tir.
Güncellestirme (15.03.2007)
Aktif binalar?n tmnn yap?labilme seviyesi 1 (Bir) olarak de?i?tirilmi?tir.
Güncellestirme (14.03.2007)
Zaman alan bina in?aatlar? aktif hale gelmi?tir. ?ehir sayfas?na teknik ekler yap?lm??t?r.
Güncellestirme (10.03.2007)
Oyuncu listesindeki inaktif oyuncular?n dzenlenmesindeki hata giderilmi?tir.
Güncellestirme (03.03.2007)
Oyuna yeni niteler eklenmi?tir ltfen forumu okumadan sald?r? yapmay?n.
Güncellestirme (27.02.2007)
Arena otomatik hedeflerine (BOT) sald?rlara dzenleme getirilmi?tir. ?ehir haritalar?n?n grnts ve maden say?lar? de?i?tirilmi?tir.
Güncellestirme (22.02.2007)
?ehir grafikleri de?i?tirilmi?tir. Harita grafikleri de?i?tirilmi?tir. "Kiral?k Asker" kavram? "General" olarak de?i?tirilmi?tir.
Güncellestirme (16.02.2007)
Ordular?n tecrbe, yorgunluk ve moral de?erleri sisteme eklenmi?tir.
Güncellestirme (13.02.2007)
Arkhinien ve Reng dahil tm binalar oyunda aktif hale getirilmi?tir. ?naktif kulan?c?lara sald?r? sistemi haz?rlanm??t?r.
Güncellestirme (11.02.2007)
"?zleyici" modundan "Kiral?k Asker" moduna gei? seene?i oyuna eklenmi?tir.
Güncellestirme (10.02.2007)
Arena sistemi aktif hale gelmi?tir.
Güncellestirme (07.02.2007)
Sava? motoru ve karakter lmleri sistemi gncellenmi?tir. Ltfen Forum/Duyurular blmnde konu ile alakal? a?lan ba?l??a kat?l?mda bulunun.
Güncellestirme (02.02.2007)
Kiral?k askerlerin nite havuzuna transferlerindeki kay?p s?f?rland?. Transfer s?ras?nda ?kan hatalar dzeltildi. Uan yarat?klar ve ejderhalar?n da??t?lmas? sisteme eklendi.
Güncellestirme (09.01.2007)
nite giderlerinde dzenlemeler yap?lm??t?r. Kiral?klar?n kiraland?klar?nda imparatorlar?n?n haritalar?n? grmelerine izin verilmi?tir.
Güncellestirme (07.01.2007)
Irk zellikleri oyunun ba??ndan itibaren aktif olacak ?ekilde ayarland? ve sisteme eklendi. Kiral?k kiralama ve b?rakma ?artlar? de?i?ti.
Güncellestirme (06.01.2007)
Nfus byme zaman? her yar?m saat (Son Kehanet gn) olarak dzenlenmi? byme hesaplar? de?i?tirilmi?tir. Tm gelirler ve retimler dzenlenmi?tir.
Güncellestirme (05.01.2007)
Net de?er sald?r? limitleri hesaplamas? de?i?tirilmi?tir.
Güncellestirme (02.01.2007)
Ordu nite transferi sisteme eklenmi?tir.
Güncellestirme (20.12.2006)
Mesaj sistemi genele indirgenmi?tir, her ERA mesajlar?n kaybolmas? nlenmi?tir. Oyuna ?zleyici modu eklenmi?tir.
Güncellestirme (17.12.2006)
Market slfr al??lar?ndaki hata dzeltilmi?tir. ?ehir ana sayfas?ndaki bina say?lar? hatas? dzeltilmi?tir.
Haber (16.12.2006)
ERA VI REMLIEL ba?lam??t?r.
Güncellestirme (10.12.2006)
Siteye destek sayfas? yenilenmi?tir. Kullan?c? ayarlar? s?f?rlanm??t?r, ancak bundan sonra her ERA'da yeniden ayarlar? yap?land?rman?z gerekmeyecektir. Kullan?c? ayarlar?ndan e-posta tipini semeniz mmkn hale gelmi?tir. Bugne kadar sistem taraf?ndan e-posta almayanlar?n bu seene?i "Yaz?" olarak semeleri yerinde olacakt?r.
Haber (09.12.2006)
ERA VI ba?lang? tarihi olarak 16.12.2006 00:00 belirlenmi?tir. Bir de?i?iklik olmas? durumunda kullan?c?lara duyurulacakt?r.
Güncellestirme (08.12.2006)
S?ralama sayfas?na yeni de?erler eklenmi?tir. Sald?r? ve savunma say?s? ondan (10) az olanlar s?ralamadan ?kar?lm??t?r. Bo? ?ehirlerden gelen ba?ar?s?z sald?r? de?eri etkisizle?tirilmi?tir.
Güncellestirme (03.12.2006)
?mparatorlar sava??rken imparatorlar?n kiral?k askerlerinin de kendi aralar?nda sava?malar?na izin veren ek sisteme eklenmi?tir.
Güncellestirme (02.12.2006)
Market sayfas?na slfr eklenmi?tir.
Güncellestirme (20.11.2006)
Varl?klara slfr eklenmi?tir.
Güncellestirme (19.11.2006)
Ara?t?rma ve casusluk blmnn ilk ad?m? sisteme eklenmi?tir.
Güncellestirme (14.11.2006)
Yeni ordu kayd? ve seviye atlama hatalar? dzeltilmi?tir. Oyuncu listesi k?sm? eklenmi?tir. Oyuna tatil modu eklenmi?tir.
Güncellestirme (09.11.2006)
S?ralamalar k?sm?na en tecrbeli ordular s?ralamas? eklenmi?tir.
Güncellestirme (08.11.2006)
Ordu sayfas?nda asker kay?tlar? k?sm?na cephane al tu?u eklenmi?tir. Bina y?k?mlar? aktif hale gelmi?tir.
Güncellestirme (06.11.2006)
Yeni binalar ve askeri niteler oyuna eklenmi?tir.
Güncellestirme (05.11.2006)
Sistem altyap?s? tamamen de?i?tirilmi?tir, sistemle ilgili ?kabilecek tm hatalar? bize bildirin ltfen.
Güncellestirme (28.10.2006)
Madalya sistemi geli?tirilmi?tir. S?ralamalar sayfas? geli?tirilmi?tir.
Güncellestirme (27.10.2006)
Market ve karaborsa sat??lar?na adet limitleri eklenmi?tir. Kiral?k asker gelirlerinde iyile?tirmeler yap?lm??t?r. Bilgi blm gncellenmi?tir.
Güncellestirme (18.10.2006)
Halk, i?i, nite giderleri ile ayaklanma riski aktif hale gelmi?tir. Kiral?k askerlerin asker limitleri artt?r?lm??t?r. Kiral?k askerlerin gelir ve retim kapasiteleri artt?r?lm??t?r. Kiral?k sahibi imparatorluklar?n negatif varl?k hatas? dzeltilmi?tir. Sald?r? hakk? geri say?m? ile tik zaman? geri say?m? birle?tirilerek tur zaman? olarak adland?r?lm?? ve sresi 30 (otuz) dakika olarak belirlenmi?tir.
Güncellestirme (11.10.2006)
Kiral?k askerlerle yap?lan anla?malardaki de?i?kenlerin say?s? artt?r?lm??t?r.
Güncellestirme (10.10.2006)
Kiral?k askerlerin s?n?r sald?r?lardaki s?n?r limitleri kald?r?lm??t?r. Sava? sonras? gvenli mod sistemden tmyle kald?r?lm??t?r. Oyun kullan?c? limiti 500 ki?i olarak belirlenmi?tir. S?ralama listelerinde grsel dzenlemeler yap?lm??t?r.
Güncellestirme (15.08.2006)
Gvenli mod zerinde al???lmak zere bak?ma al?nm??t?r.
Güncellestirme (03.08.2006)
Karaborsa sistemi tmyle otomatikle?mi?tir. Net De?er hesaplar? ve sava? limitleri de?i?tirilmi?tir.
Güncellestirme (30.07.2006)
Gvenli moddan ?k?? seene?i eklendi. Sald?r? sonras? gvenli modda kal?? srelerinde de?i?iklik yap?ld?. Maksimum sald?r? say?lar? iin de?erler de?i?tirildi. Net De?er hesaplamalar?nda de?i?iklik yap?lm??t?r.
Güncellestirme (29.07.2006)
Eitkali binas?n?n retim kapasitesi de?i?tirilmi?tir. Marktette sat?lan ve al?nan rnlerin fiyatlar? tmyle yenilenmi?tir.
Güncellestirme (28.07.2006)
Kiral?k asker kiralayabilme limiti 2 olarak yeniden belirlenmi?tir. Cephane ve Erzak sayfas?nda toplu al?mlara izin veren sisteme geilmi?tir. ?ehir bina yap?mlar?nda arayzde de?i?iklik yap?ld?. Gvenli modda iken biti? zaman?n? gsteren ayr?nt? imparatorluk sayfas?na eklendi.
Güncellestirme (21.07.2006)
Ordu ve Cephane sistemleri yenilendi. Kullan?c? paneinin grafik zelli?i kapat?ld? ve basamak ay?r?c? noktalar eklendi. Kiral?k askerlerin de depo sahibi olmas? sa?land?. Bilgi blm gncellendi.
Güncellestirme (01.07.2006)
Karaborsa blmnde kiral?k askerler iin indirimler yap?lm??t?r.
Güncellestirme (06.06.2006)
Sohbet blm a?lm??t?r.
Güncellestirme (23.05.2006)
Karaborsa blm a?lm??t?r.
Haber (15.05.2006)
Yeni sald?r? zaman? iin kalan sreyi belirten saat sisteme eklenmi?tir. Yeni tik iin kalan sreyi belirten saat sisteme eklenmi?tir. Oyun saatindeki 10 saniyelik gecikme 1-2 saniyeye indirilmi?tir. Download blmne 2 yeni arkaplan resmi eklenmi?tir.
Güncellestirme (24.04.2006)
Bilgi blmne ?ehirler ile ilgili a?klama eklenmi? ve s?ka sorulan sorular k?sm? gncellenmi?tir. Kiral?k askerlerin kendi aralar?nda sava?abilmesine imkan veren sistem aktif hale gelmi?tir.
Güncellestirme (20.04.2006)
Bilgi blmne oyuncu nvanlar? ile ilgili a?klama eklenmi?tir. Net de?eri binin (1000) alt?nda olan imparatorluklara sald?r? limiti olmaks?z?n sald?r?labilme imkan? tan?yan opsiyon sistemden kald?r?lm??t?r.
Güncellestirme (09.04.2006)
Toplam asker limitlerinin hesaplanmas? yeni ordu sistemi gelene kadar de?i?tirilmi?tir.
Güncellestirme (02.04.2006)
"Kiral?k Asker" tu?u "Han" olarak de?i?tirilmi?tir. Kiral?k askerlerin maden ve cephane retim de?erleri seviyelerine gre gncellenmeye ba?lam??t?r.
Güncellestirme (31.03.2006)
Kiral?k asker kiralanmas?na Net De?er limitleri koyulmu?tur. Market zel sat??lar?na kotalar koyulmu?tur. Mesaj blmnde toplu silme sistemi de?i?tirilmi?tir. Grsel gncellemeler yap?lm??t?r.
Güncellestirme (27.03.2006)
?ehirlerin isimlerinin de?i?tirilmesi ile ilgili problem dzeltilmi?tir.
Güncellestirme (23.03.2006)
Forum RP odas? "Ozanlar Loncas?" ad? ile a?lm??t?r. ?mparatorluklar?n Net De?er hesaplamalar? de?i?tirilmi?tir. Market grafikleri eklenmi?tir.
Haber (22.03.2006)
ERA III - Anka 31.03.2006 23:30 itibar? ile sonlanacakt?r. Mevcut oyuncular ve yeni oyuncular yeni oyun iin kay?tlar?n? 01.04.2006 00:00 itibar? ile yapabileceklerdir.
Güncellestirme (21.03.2006)
?ehir sistemi de?i?tirilmi?tir. ?ehir haritas? eklenmi?tir. ?ehir bina grafikleri eklenmi?tir. ?ehirlerden gelen ekstra sabit gelirler kald?r?lm??t?r.
Güncellestirme (17.03.2006)
Kiral?k asker sabit gelirlerinde de?i?iklik yap?lm??t?r.
Güncellestirme (16.03.2006)
Depo blm sisteme eklenmi?tir.
Güncellestirme (13.03.2006)
Seviye atlamak zorunlu hale getirilmi?tir. Kullan?c? paneli grnm ayarlanabilir hale getirilmi?tir. Market sat??lar?n?n iptalinde kesinti yap?lmas? siteme eklenmi?tir.
Güncellestirme (08.03.2006)
Sald?r? turlar? otuz (30) dakikal?k periyotlara indirilmi?tir. Forum sistemi tmyle yenilenmi?tir. Eski forum ar?ivi sisteme aktar?lm??t?r. Sava? sonras? haber sistemi eklenmi?tir.
Güncellestirme (07.03.2006)
Firefox ile uyum problemlerinden belirlenenler dzenlenmi?tir. Sava? motorunda kk de?i?iklikler yap?lm??t?r. Yak?n tarihte tmyle bir sistem de?i?ikli?i olacakt?r. Kiral?k askerlerin cretlendirilmesinde de?i?iklik yap?lm?? ve belirlenen fiyat?n sald?r? ba??na al?nmas? ?eklinde ayarlanm??t?r. Tm kiral?k asker paneli grsel olarak yenilenmi?tir. Kiral?k asker - sistem entegrasyonu tamamlanm??t?r.
Güncellestirme (06.03.2006)
Kiral?k askerlerin asker limitleri seviyeleri ile do?ru orant?l? artacak ?ekilde yeniden ayarlanm??t?r. Asker lmleri radikal biimde zorla?t?r?lm??t?r. Yeni kay?t olan imparatorluklar iin ve oyun yeni ba?lad???nda tm imparatorluklar iin oniki (12) saat sald?r?lmaz zaman dilimi olu?turulmu?tur.
Güncellestirme (05.03.2006)
Kiral?k Askerler iin ?ehir sat?n alma opsiyonu aktif hale gelmi?tir.
Güncellestirme (04.03.2006)
Kiral?k asker modl sisteme eklenmi?tir. A?klamalar ve ileri safha ayarlamalar? daha sonra yap?lacakt?r. S?ralamalar blm ayr?nt?land?r?lm??t?r.
Güncellestirme (03.03.2006)
Harita sisteminde ba?ka bir imparatorlukla sava?an imparatorluklar?n ayr?lmas? iin ayr?nt?lar? sar? renkle yaz?lmaya ba?lanm??t?r. ?ehir isimleri ile alakal? hata dzeltilmi?tir.
Güncellestirme (01.03.2006)
Oyunun bilgi blmne yeni blmler eklenmi?tir. Net De?er ve sald?r? seviye limiti sisteme eklenmi?tir, ayr?nt?lar forumda belirtilmi?tir. Sava?larda asker lmleri %25 azalt?lm??t?r. Marketten senkron rn al?m problemi dzeltilmi?tir. S?n?r mierel seviye atlama problemi dzeltilmi?tir. Yeni kay?t sistemi eklenmi?tir. Gnlk sald?r? limitinin i?leyi?i de?i?tirilmi?tir (ayr?nt?lar? forumlarda verilecektir).
Haber (01.03.2006)
Alfa deneme a??rl?kl? turu sonland?r?lm??, beta turu ba?lat?lm??t?r.
Güncellestirme (18.02.2006)
Sava? motoru versiyonu 10.01 sisteme yklenmi?tir. Bu versiyonla sava? sonras? gncellenmeyen varl?k bilgileri sorunu zlm?tr.
Güncellestirme (16.02.2006)
Kullan?c? paneline ek olarak zel markette bulunan rnlerin eklentisi yap?lm??t?r. Ayarlar gncellenmi?tir. Foruma ynetici forumlar? zelli?i eklenmi?tir. Market blmnn tm zellikleri kullan?ma a?lm??t?r.
Güncellestirme (15.02.2006)
Oyun market blmnde zel market k?sm? aktif hale getirilmi?tir. Bu blm sayesinde istedi?iniz rn ba?ka bir rnle takas yapabilirsiniz. Genel market ile ilgili al??malar devam etmektedir. Tesipit edilen gvenlik a?klar? kapat?lm??t?r.
Güncellestirme (08.02.2006)
Yeni men sistemi oyuna eklenmi?tir. Yiyecek faktr oyuna eklenmi?tir. Yapaca??n?z her Gante (Tarla) size saatte 100 birim yiyecek getirecektir. Ama sahip oldu?unuz i?iler (?u anda sabit say?da, 50) ve askerler; her saat ba??nda 1 birim yiyecek tketeceklerdir. E?er yiyece?iniz tketilecek olandan az kal?rsa veya tkenirse askerlerinizin %1'i lecektir. ?ehir isimlerine 15 karakterlik limit getirilmi?tir. Baz? binalar?n maliyetleri d?rlm?tr.
Güncellestirme (07.02.2006)
Kullan?c? ?ifreleri sunucular?m?zda encrypted olarak saklanmaya ba?lanm??t?r.
Güncellestirme (06.02.2006)
Kullan?c? panelinin modifiye edilebilmesine olanak veren kullan?c? ayarlar? sisteme eklenmi?tir. ?mparatorluklara sabit gelirler eklenmi?tir. Buna gre her imparatorluk saat ba??na; 100 alt?n, 100 tahta, 100 demir ve 100 ta? kazanacaklard?r. ?lk yap?labilir sald?r? zaman?n? grmenizi sa?layan sistem oyuna ve sava? motoruna eklenmi?tir.
Güncellestirme (05.02.2006)
Oyun ierisindeki askerlerin gc artt?r?lm?? ve imparatorluklar?n lmleri zorla?t?r?lm??t?r. Tm imparatorluklar?n ordu de?erleri ba?lang? de?erlerine dndrlm?tr. Oyuna sava? kay?tlar? sistemi eklenmi?tir. Bundan byle size yap?lan sald?r?lar? ve sizin yapt???n?z sald?r?lar? grme imkan?n?z var. Bugne kadar olan sald?r? kay?tlar? sistemde yoktur ve belirli bir sreyi geince bu kay?tlar otomatik silinecektir.
Güncellestirme (04.02.2006)
Oyun hikayesi tamamlanm?? ve sisteme eklenmi?tir. Cephaneler iin sat?? seene?i sisteme eklenmi?tir. Oyun ba?layana kadar geecek srede l imparatorluklara sald?r?lar engellenmi?tir.
Güncellestirme (03.02.2006)
Oyundaki imparatorluklar?n zelliklerine gre s?ral? listelerine ula?abilirsiniz. len imparatorluklar?n diplomasi kay?tlar? silinmi?tir. Cephane sayfas? geli?tirilmi?tir. Oyun ba?layana kadar srecek olan len imparatorluklar?n silinmemesi olay?ndan dolay? bir imparatorlu?u ldrd?nzde diplomasi kay?tlar?n?z?n s?f?rlanmas? sa?lanm??t?r.
Güncellestirme (02.02.2006)
Cephane sayfas?na eklemeler yap?ld?. Seviye atlamak iin gerekli mierel imparatorluk bilgileri alt?na eklendi. Ordu, cephane, ?ehir ve seviye ykseltme k?sm?nda sayfa ile senkron olmayan bilgiler senkron hale getirildi.
Haber (31.01.2006)
Beta versiyonuna geilmi?tir. Bu tarihten itibaren tm yeni kay?tlar beta kullan?c?s? olarak kay?t alt?na al?nacakt?r.
Güncellestirme (27.01.2006)
Alfa Versiyonu oynanabilir olarak aktif hale gelmi?tir. Beta iin al??malara ba?lanm??t?r. ?mparatorluklar?n gnlk sava? limiti 10 olarak belirlenmi?tir. Karakterin seviye atlama motoru olu?turulmu? ve tm sisteme entegre edilmi?tir. Ordu sayfas? a?lm??t?r, asker kayd? ve ordu-sava? motoru entegrasyonu, ordu-cephanelik entegrasyonu tamamlanm??t?r. Cephanelik ve cephane al?m? sisteme eklenmi?tir. Cephane ve di?er retimlerin kontrol ba?lam??t?r. Kullan?c? forum ayarlar? eklenmi?tir. Diplomasi sayfas? geli?tirilmi?tir. ?mparatorluk sayfas? eklenmi?tir. Sava? motoru versiyon 9.32 sisteme eklenmi?tir.
Haber (27.01.2006)
Alfa versiyonu oynanabilir olarak tamamlanm??t?r. Kaybeden imparatorluklar?n sistemden silinmesi d???nda her ?ey kullan?c?lara a?lm??t?r, bu ?e de sistem 100 kullan?c?ya ula?t???nda ve round ba?lad???nda aktif hale gelecektir. ?yi e?lenceler. Tm sistem de?erleri s?f?rlanm??t?r. Oyun ba?lad???nda s?f?rlama i?lemi tekrar edilecektir.
Güncellestirme (20.01.2006)
Mesaj gnderi limiti 500 karaktere ?kart?lm??t?r. Bina limitlerini kontrol eden sistem oyuna eklenmi?tir. ?ehir ve Varl?k verileri s?f?rlanm??t?r. Oyun tur zaman? olarak 15 dakika belirlenmi?tir, her 15 dakikada bir sistem kontrol edilecek ve tur ba??na de?i?ecek olan de?erler gncellenecektir. Sald?r?lar sonucunda kazan?lan tm varl?klar sisteme eklenmeye ba?lanm??t?r. Kar?? taraf?n da kaybettikleri sisteme girilmektedir. ?u an iin sistem stabilitesini test etmek iin sald?r? limiti konulmama??t?r, ltfen sald?r?lar? test edip sonular?n? bizimle payla??n. Harita sayfas?nda grsel de?i?iklikler yap?lm??t?r.
Haber (10.01.2006)
Son Kehanet olarak Kurban Bayram?n?z? tebrik ederiz. Bayram tatili dolay?s? ile aktif gncelle?tirmelerde aksama ya?anabilece?inden ho?grnz rica ediyoruz. ?yi tatiller.
Güncellestirme (06.01.2006)
Kullan?c? panelinde grsel gncelle?tirmeler yap?lm??t?r. Kazan?lan mierel sisteme girilmeye ba?lanm??t?r. Bina ve varl?k veri tabanlar? s?f?rlanm??t?r.
Güncellestirme (05.01.2006)
Alt?n, Tahta, Demir ve Ta? oyun ba?lang? de?erlerine ayarlanm??t?r. Bina yap?mlar? aktif hale getirilmi?tir. Alfa testte yap?lan btn binalar oyun ba?lamadan nce s?f?rlanacakt?r.
Güncellestirme (03.01.2006)
Sava? motoru versiyon 7.51 sisteme yklendi. Sald?r?lar sonunda hesaplanan tecrbe puanlar? (mierel) ve ganimetler hesaplanmaya ba?land?.
Güncellestirme (02.01.2006)
Irk seimleri yap?lmaya ba?lanm??t?r. Karakterinizin ?rk?n? seebilirsiniz. Yeni sava? motoru versiyonu sisteme eklenmi?tir.
Haber (01.01.2006)
Yeni Y?l?n?z? tebrik ederiz. Bziimle beraber olup bize destek veren herkese te?ekkrler.
Güncellestirme (31.12.2005)
Kullan?c? ayarlar? de?i?tirilmi?tir. Forum blmne kullan?c?lar taraf?ndan ayarlanabilecek olan mesaj limiti konulmu?tur.
Haber (28.12.2005)
Sistem; Internet Explorer (IE) 4.0 ve zerindeki browserlarla, 1024x768 znrlkte al??t???nda en yksek performans? sa?lamaktad?r. ?u an iin IE d???ndaki browserlarda oyun i?leyi?ini etkilemeyen bir tak?m eksiklikler olu?maktad?r. Uyum problemleri konusundaki al??malar?m?z devam etmektedir.
Güncellestirme (26.12.2005)
?ehir sayfas? yenilendi, bina a?klamalar? eklendi. Kullan?c? paneli yenilendi. Belirlenmi? gvenlik a?klar? kapat?ld?. Sava? motoru versiyon 6.12 sisteme yklendi. Kullan?c? ayarlar? sisteme eklendi. Mesaj sistemindeki stabilite problemleri giderildi. Mesaj ieri?inin karakter limiti olarak 250 belirlendi. Download blm a?ld?. Mozilla browserlar?ndaki tespit edilen grsel bozukluklar giderildi.
Güncellestirme (22.12.2005)
Oyun haber sistemi ve diplomasi arayz yenilenmi?tir.
Güncellestirme (19.12.2005)
Haritaya grsel eklemeler yap?lm??t?r. Hat?rlatmalar sisteme eklenmi?tir. Karakter resimlerinin format? de?i?tirilmi? ve resimlerde kk oynamalar yap?lm??t?r. Belirlenen hatalar ve gvenlik a?klar? dzeltilmi?tir.
Güncellestirme (16.12.2005)
Harita versiyonu yenilenmi?tir.
Güncellestirme (15.12.2005)
Karakterin ?rk seimi iin al??malar ba?lam??t?r. Kullan?c? panelleri ve harita sayfas?nda grsel de?i?iklikler yap?lm??t?r.
Güncellestirme (12.12.2005)
?ehir sayfas?nda de?i?iklikler yap?lm??t?r. Gvenlik yamalar? eklenmi?tir. Grsel de?i?iklikler yap?lm??t?r.
Güncellestirme (09.12.2005)
Sistem zerinde kk eklemeler yap?lm??t?r.
Güncellestirme (08.12.2005)
Tespit edilmi? gvenlik a?klar? kapat?lm??t?r. Sistem zerinde kk de?i?iklikler yap?lm??t?r.
Güncellestirme (06.12.2005)
?ehir sayfas? ayr?nt?land?r?lm??t?r. ?ehirlerinize isim verme seene?i eklenmi?tir. Online kullan?c?lar aras?nda mesajla?ma seene?i eklenmi?tir. Diplomasi haber sistemi eklenmi?tir. ?ehirlerdeki maksimum yap?labilecek maden say?lar? ve di?er bina say?lar? tespit edilmi?tir. Bu say?lardan maden say?lar? her ?ehirde farkl?l?k gstermektedir ve rastlant?sal olarak belirlenmi?tir. Di?er binalar?n say?lar? ise her ?ehirde sabittir. Yeni harita resmi yap?lm?? ve sisteme yklenmistir.
Güncellestirme (05.12.2005)
?ehir database ve sayfa tasla?? yap?lm??t?r. Bu blmdeki geli?tirmeler ilerki bir tarihte yap?lacakt?r. ?ehir sayfas? ve oyun haritas? aras?ndaki gei? sa?lanm??t?r.
Güncellestirme (30.11.2005)
Karakterlerin ta??nabilir varl?klar? (alt?n, tahta, demir, ta?) olu?turulmu?tur. Bu varl?klar?n etkile?imli hale getirilmesi daha sonra gerekle?ecektir.
Güncellestirme (28.11.2005)
rnek cephane sayfas? sisteme eklenmi?tir. Sayfada grnen objelerin de?erleri temsilidir.
Haber (25.11.2005)
Tm inaktif kullan?c?lar sistemden silinmi?tir.
Güncellestirme (23.11.2005)
Oyunla ilgili a?klamalar? ieren bilgi sayfas?n?n yap?m?na ba?lanm??t?r. ?u anda tamam? bitmemi? olan proje tamamland???nda oyun hakk?nda bilinmesi gereken hemen hemen tm a?klamalar? ierecektir.
Haber (22.11.2005)
?naktif onaylanm?? n kay?t ba?vurular? sistemden kald?r?lm??t?r. K?sa zaman ierisinde tm inaktif kay?tlar sistemden kald?r?lacakt?r. Kald?r?lan bu kay?tlar?n tekrar ayn? e-posta ile kay?t yapmas? da engellenecektir. Bu bir alfa testidir dolay?s?yla sistemi kullanmayan kullan?c?lar bu a?amada faydal? olmamaktad?r.
Güncellestirme (21.11.2005)
Kullan?c? anketi eklenmi?tir. Tm kullan?c?lar?m?z?n bu ve bundan sonraki anketlere tam kat?l?m?n? bekliyoruz.
Güncellestirme (20.11.2005)
Yeni karakter resimleri eklenmi?tir. Bu resimler ?u anda rastlant?sal olarak grntlenmektedir, karakterlerin ?rk seimleri s?ras?nda her karakter sabit bir resim kullanmak zere seim yap?lacakt?r. Oyun ii mesajla?ma sistemi tamamlanm??t?r. ?u anda yeni mesajlar? sadece haritada bulunan kom?ular?n?za gnderebiliyorsunuz, ileride ileti?im ortamlar?n? geli?tirmek iin ba?ka bir tak?m yenilikler yap?lacakt?r.
Güncellestirme (19.11.2005)
Oyun ii mesajla?ma iin gerekli al??malar ba?lam??t?r.
Güncellestirme (18.11.2005)
Sava? ilan etme ve sava? motoruna eri?im sa?lanm??t?r. Diplomasi sayfas? arayz geli?tirilmi?tir. Sava? ilan? ve ate?kes motoru aktif hale getirilmi?tir. Grafik iyile?tirmeleri yap?lm??t?r.
Güncellestirme (17.11.2005)
Grsel iyile?tirmeler yap?lm??t?r. Diplomasi ve d?man arayzne giri? yap?lm??t?r, bu arayzlere harita blmne giri? yaparak ula?abilirsiniz. Arayzlerin geli?imi tamamlanana kadar sava? motoruna eri?im sa?lanamayacakt?r.
Güncellestirme (16.11.2005)
Yeni sava? motoru versiyon 6.10 sisteme eklenmi?tir. Sava? motorunu, harita blmne giri? yaparak kullanabilirsiniz.
Güncellestirme (15.11.2005)
Yeni sava? motoru versiyon 4.76 sisteme eklenmi?tir. Sava? motorunu, harita blmne giri? yaparak kullanabilirsiniz.
Güncellestirme (07.11.2005)
Sistem saati GMT+2 olarak ayarlan?p dzeltilmi?tir.
Güncellestirme (06.11.2005)
Kullan?c? aktivasyonundaki hatalar dzeltilmi?tir. Sistemden ?ifre sorgulama sistemi yap?lm??t?r. Birtak?m ekstra bilgi sayfalar? eklenmi?tir.
Güncellestirme (03.11.2005)
Oyuna kay?t yapt?rm?? kullan?c?lar?m?z?n standart karakter ve ordular? olu?turulumu? ve karakterler haritadaki yerlerine yerle?tirilmi?tir. Bu a?amada verilen de?erler tamamen geici olup oyun ba?lamadan nce oyuncular taraf?ndan ki?iselle?tirileceklerdir. Birtak?m grsel gncelle?tirmeler ve gvenlik al??malar? sisteme dahil edilmi?tir.
Haber (02.11.2005)
?naktif onaylanm?? n kay?t ba?vurular? sistemden kald?r?lm??t?r. Onaylanan di?er kay?tlarla beraber aktive edilmi? kay?tlardan uzun sre inaktif kalanlar da k?sa sre ierisinde sistemden kald?r?lacakt?r.
Haber (22.10.2005)
Sistemden ?k??lar?n?zda ?k?? linkini kullanman?z sistem stabilitesi iin ok nemli bir faktrdr. Bu kullan?c? hesab?n?zla ilgili ilerki zamanlarda yap?lacak al??malarda ve uygulamalarda kullan?labilirlik a?s?ndan size daha fazla avantaj sa?layacakt?r.
Güncellestirme (21.10.2005)
Art?k Soru/Cevap formunda sorulan ve cevaplanan konularda yorum yapabilirsiniz.
Haber (01.08.2005)
Tm uyar?lara ra?men kay?tlar? onaylanan kullan?c?lar?m?zdan aktivasyon i?lemlerini gerekle?tirmeyenlerin hesaplar? silinmi?tir.
Güncellestirme (22.07.2005)
Oyun hikayesinden rnek giri? sisteme eklenmi?tir.
Güncellestirme (21.07.2005)
Soru cevap ?eklinde al??an oyun ii forum entegrasyonu tamamlanm??t?r.
Haber (20.07.2005)
n kay?t yapt?rm?? kullan?c?lardan kay?tlar?n?n onayland???na dair teyit e-postas? ellerine geenlerin aktivasyon i?lemini gerekle?tirmeleri gerekmektedir. Bu i?lem tek bir sefere mahsus olup bundan sonra aktivasyon s?ras?nda seecekleri kullan?c? ad? ve ?ifresiyle sisteme giri? yapabileceklerdir.
Güncellestirme (19.07.2005)
Sistem ii yelik ve giri?/?k?? sistemleri eklenmi?tir.
Güncellestirme (18.07.2005)
Oyunun sayfa arayznde grsel iyile?tirmeler yap?lm??t?r.
Haber (25.05.2005)
Oyun iin n kay?tlar ba?lam??t?r. Alfa versiyonunda kay?t yapt?ran kullan?c?lara beta versiyonu iin ayr?cal?kl? kay?t hakk? verilecektir. Oyunun geli?imine katk?da bulunan herkese ?imdiden te?ekkr ederiz.
Güncellestirme (24.05.2005)
Haritadan Sava? Motoruna gei? entegrasyonu yap?lm??t?r.
Güncellestirme (20.05.2005)
Oyunun deneme sava? haritas? eklenmi?tir.
 
 
Tüm haklari © Son Kehanet ekibine aittir.